gilead

TEAM PROGRESS

 

Each member receives one point for each action taken during the program. Use this guide to check where you are up to and to encourage each other.

 


Gilead Members Progress

# Name Actions
1 Xingzhi Wang 70
2 Yoshie Takatori 59
3 Jacques Yu 51
4 Jeehye Park 50
5 Yasuko Watanabe 47
6 Hsiu Yin Wang 44
7 Kyung Min Kwon 43
8 Mel Chiang 43
9 Vickie Yau 37
10 Megan Kim 10
11 Tetsuya Tanikawa 6
12 Shigeru Yoshida 0